Документи - Историја

Документи - ИсторијаWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ДЕЛ 1. (а) Секогаш кога Претседателот 1 ќе открие дека постои состојба на контрола помеѓу, или меѓу две или повеќе странски изјави, Претседателот ќе го објави таквиот факт, и. потоа ќе биде незаконско извоз, или обид за извоз, или предизвикување да се извезува оружје, муниција или воени средства од кое било место во Соединетите држави, на која било воинствена држава, именувана во таквата објава, или две неутрални држави за претовар во , или за употреба на, секоја таква воинствена состојба. 7
(б) Претседателот, од време на време, со прогласување, ќе го прошири таквото преземање на извоз на оружје, муниција или воени средства во други држави, како и кога може да се вклучат во таква војна.
(в) Секогаш кога претседателот ќе открие дека постои состојба на граѓански судири во странска држава и дека таквите граѓански судири се од големината или се водат под такви услови што извезуваат оружје, муниција или воени средства од Соединетите држави во таква странска држава би го загрозиле или го загрозиле мирот на Соединетите држави, претседателот ќе го објави таквиот факт, и тоа
потоа ќе бидат незаконски да извезуваат, или да се обидат да извезат, или да предизвикаат извоз, оружје, муниција или воени средства од кое било место во Соединетите држави во таква странска држава, или во која било неутрална држава за претовар во, или за употреба на, таква странска држава.
(г) Претседателот, од време на време со прогласување, дефинитивно ќе наброи оружје, муниција и опрема за воен извоз, чиишто извори се забранети со овој дел. Оружјето, муницијата и воените средства што се набројани ќе ги вклучат оние наведени во прогласот на Претседателот со број 2163, од 10 април 1936 година, но нема да вклучуваат суровини или други предмети или материјали што не се од ист општ карактер како оние наброени во споменатиот проглас, во Конвенцијата за супервизија на меѓународната трговија со оружје и муниција и во воените средства, потпишана
во Geneенева, 17 јуни 1925 година.
(д) Кој и да е, во
повреда на која било од
одредбите од овој закон ќе извезуваат,
или обид за извоз, или причина да биде
извезено, оружје, муниција или
спроведува војна од Обединетите
Државите ќе бидат казнети не повеќе од
10.000 или затворени не повеќе
од пет години, или и двете ....
(ѓ) Во случај на одземање на оружје, муниција или воени средства од страна на
причина за прекршување на овој закон,. таква муниција за оружје или воени средства
доставени до воениот секретар за таква употреба или отстранување од него, што ќе биде одобрено од претседателот на ненасочените држави.
(е) Секогаш, според пресудата за укинување, престанале да постојат условите што предизвикале да се издаде каква било изјава под надлежност на овој дел, повикајте да се отповика истото, а одредбите од овој дел потоа ќе престанат да важат во однос на државата или државите наведени во таквото соопштение, освен во однос на сторените прекршоци, или настанати загуби, пред таквото поништување.
ИЗВОЗ НА ДРУГИ ЧЛЕНОВИ И
МАТЕРИЈАЛИ

Сек. 2. (а) Секогаш кога претседателот ќе
имаат издадено прогласување според авторските одредби од делот 1 на овој закон и тој потоа ќе открие дека се поставуваат ограничувања за испорака на одредени предмети или материјали како додаток на оружје, муниција и воени средства од Соединетите држави во воинствени држави, или во состојба во која постојат граѓански судири, неопходна за унапредување на безбедноста или зачувување на мирот во Соединетите држави или за заштита на животите на граѓаните на Соединетите држави, тој така ќе прогласи, и потоа ќе биде незаконски, за секој Американец брод за пренесување на вакви предмети или материјали во која било воена држава, или во која било држава во која постојат граѓански судири, именувани во таквата изјава издадена под надлежност на делот 1 од овој закон, или во која било неутрална држава за претовар до или за употреба на , секоја таква воинствена држава или која било таква држава во која постојат граѓански судири. Претседателот со прогласување од време на време дефинитивно ги набројува написите и материјалите што ќе бидат незаконски за американските бродови да ги пренесуваат ....
(в) Претседателот одвреме -навреме со прогласување ќе ги прошири ограничувањата што се наметнати под надлежност на овој дел на други држави, и кога истите можат да бидат прогласени за воинствени држави според прогласите издадени под надлежност на делот I од овој закон. На
(г) Претседателот може повремено да ги менува, менува или укинува во целост или делумно сите прогласи издадени од него под надлежност на овој дел.
(д) Освен во врска со сторените прекршоци или загуби настанати пред 1 мај 1939 година, овој дел и сите негови прогласи издадени по него нема да важат по 1 мај 1939 година.

ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ,

ДИК. 3. (а) Секогаш кога претседателот ќе издаде изјава под надлежност на делот 1 од овој закон, потоа ќе биде незаконски за секое лице во Соединетите држави да купува, продава или разменува обврзници, хартии од вредност или други обврски на владата на која било воинствена држава или на која било држава во која постојат граѓански судири, именувана во таквата изјава, или на која било политичка поделба на која било таква држава, или на кое било лице кое дејствува за или во име на владата на која било таква држава, или на која било фракција или тврдена влада во која било држава во која постојат граѓански судири, или на кое било лице кое дејствува за или во име на која било фракција или тврдена влада
да се даде заем или да се даде кредит на која било таква влада, политичка поделба, фракција, тврдена влада или лице, или да побара или да прими било каков придонес за секоја таква влада, политичка поделба, фракција, тврдена влада или лице: Под услов, доколку претседателот открие дека таквата акција ќе служи за заштита на комерцијалните или другите интереси на Соединетите држави или нивните граѓани, тој може, по своја дискреција , и до таа мера и според прописите што може да ги пропише, освен од работењето на овој дел обични комерцијални кредити и краткорочни обврски за помош на правни трансакции и од карактер што вообичаено се користи во вообичаени комерцијални трансакции во мир. Ништо во овој пододдел нема да се толкува дека забранува барање или собирање средства што ќе се користат за медицинска помош и помош, или за храна и облека за ублажување на човечкото страдање, кога таквото барање или собирање средства е направено во име и за употреба од секое лице или организација што не дејствува за или во име на таква влада, политичка поделба, фракција или тврдена влада, но сите такви барања и собирање средства ќе бидат предмет на одобрување од претседателот и ќе се направат според таквите правила и прописи како што ќе пропише ....
(в) Кој ќе ги прекрши одредбите од овој дел или какви било прописи издадени во овој прилог, по негово убедување, ќе биде казнет со не повеќе од 50.000 американски долари или затвор не повеќе од пет години, или и двете. Доколку повредата е направена од корпорација, организација или здружение, секој службеник или нејзин агент што учествува во повредата може да биде одговорен за предвидената казна. На

ИСКЛУЧУВАА - АМЕРИКАНСКИ РЕПУБЛИКИ

ДИК. 4. Овој акт нема да важи за американска република или републики вклучени во војна против неамериканска држава или држави, под услов американската република да не соработува со неамериканска држава или држави во таква војна.

НАЦИОНАЛНИ ОДБОРИ
КОНТРОЛЕН ОДБОР

ДИК. 5. (а) Со ова е формиран Национален одбор за контрола на муниција (во натамошниот текст „широк“) одредбите од овој закон. Одборот се состои од државен секретар, кој ќе биде претседател и извршен службеник на Одборот, секретар на Министерството за финансии, секретар за војна, секретар на морнарицата и трговија. Освен ако не е поинаку определено во овој закон, или со друг закон, администрацијата на овој закон е овластена од Стејт департментот. Државниот секретар 4 ќе објави такви правила и прописи во врска со спроведувањето на овој дел, за кои смета дека се неопходни за извршување на неговите одредби. Одборот го свикува претседателот и одржува најмалку една седница годишно.
(б) Секое лице кое се занимава со работа во производство, извоз или увоз на оружје, муниција или воени средства наведени во овој закон, без разлика дали е извозник, увозник, производител или дилер, ќе се регистрира кај државниот секретар неговото име или деловно име, главно деловно место и деловни места во Соединетите држави, и список на оружје, муниција и воени средства што ги произведува, увезува или извезува.
(в3 Секое лице што треба да се регистрира според овој дел, ќе го извести државниот секретар за секоја промена во оружјето, муницијата или воените средства што ги извезува, im
пристаништа, или произведува; На На
(г) Незаконски е за секое лице да извезува, или да се обиде да извезува, од Соединетите држави во која било друга држава, оружје, муниција или воени средства наведени во овој Закон, или да увезува, или да се обидува да увезат, во Соединетите држави од која било друга држава, оружје, муниција или воени средства наведени во овој закон, без претходно да имаат добиено лиценца за тоа ....
(и) Претседателот со ова е овластен да објавува по препорака на Одборот од време на време листа на написи што ќе се сметаат за оружје, муниција и што подразбираат војни за целите на овој дел.

Американски садови
ЗАБРАНЕТО ОД
ПРЕСТАВУВА ARЕ ОРГИ НА БЕЛИГЕРЕНТНИ ДРATАВИ

Сек. 6. (а) Секогаш кога претседателот ќе издаде проглас под надлежност на делот 1 од овој закон, тој потоа ќе биде незаконски, додека таквото соопштение не се отповика. за anv американски брод да носи било
оружје, муниција или опрема за војна на која било воинствена држава, или на која било држава во која постојат граѓански судири, именувана во таквата изјава, или на која било неутрална држава за претовар во или за употреба на која било таква воинствена држава или моја таква држава во која постојат граѓански судири.
(б) Кој, прекршувајќи ги одредбите на овој дел, ќе преземе или ќе се обиде да го намали, или ќе овласти, ангажира или побара друг да го извади, секој американски брод што носи таков товар надвор од пристаништето или од јурисдикција на nc Соединетите држави ќе бидат казнети не повеќе од 10.000 американски долари, или затвор не повеќе од пет години, или и двете; и, дополнително, таков брод, и нејзиниот апарат, облека, мебел и опрема, како и оружјето, муницијата и воените средства на бродот, ќе им бидат одземени на Соединетите држави.

УПОТРЕБА НА АМЕРИКАНСКИ ПОРТИ КАКО ОСНОВА НА
СУПП ЛАЈ

ДИК. 7 (а) Секогаш, за време на војна во која САД не се неутрални, претседателот или секое лице овластено од него, ќе има причина да веруваат дека секој брод, домашен или странски, без разлика дали бара дозвола или не, е за превоз од пристаниште во Соединетите држави, гориво, луѓе, оружје, муниција, воени средства или други набавки, на кој било воен брод, тендер или брод за снабдување на воинствена држава, но доказите не се сметаат за доволно оправда забрана за заминување на бродот како што е предвидено со дел 1, наслов V, поглавје 30, од ​​Законот одобрен на 15.07.1917 година, и ако, според пресудата на претседателот, таквата акција ќе послужи за одржување мир меѓу Соединетите држави и странски држави, или за заштита на комерцијалните интереси на
Обединетите држави и нејзините граѓани, или да ја промовираат безбедноста или неутралноста на Соединетите држави,
ќе има моќ и негова должност е да бара од сопственикот, господарот или лицето
во команда со тоа, пред да замине од а
пристаништа на Соединетите држави, да им дадат обврзница на Соединетите држави, со доволно гаранции, во износ што тој смета дека е соодветен, под услов бродот да не ги достави луѓето, ниту еден дел од товарот, на воен брод, тендер или брод за снабдување на воинствена држава.
(б) Ако Претседателот, или кое било лице од него овластено, ќе открие дека весл, домашен или странски, во пристаниште на Обединетите држави. мрази, претходно се расчистил од пристаниште во Соединетите држави за време на војна и го предал својот товар или дел од него на воен брод, тендер или брод за снабдување на воинствена држава, може да забрани заминување на таков брод за време на траењето на војна.

ПОДНЕСУВАА И ВООООБЕН ТРГОВЕЦ
Садови

ДИК. 8. Секогаш, за време на војна во која САД се неутрални, претседателот ќе открие дека ќе служат посебни ограничувања за употреба на пристаништата и територијалните води на Соединетите држави од подморници или вооружени трговски бродови на странска држава. да одржува мир меѓу Соединетите држави и странски држави, или да ги штити комерцијалните интереси на Соединетите држави и нивните граѓани, или да ја промовира безбедноста на Соединетите држави, и затоа треба да прогласи изјава, потоа ќе биде незаконски за секоја таква подморница или вооружен трговски брод за да влезе во пристаниште или територијалните води на Соединетите држави или да замине од нив, освен под такви услови и предмет на такви ограничувања што може да ги пропише претседателот. Секогаш, според негово расудување, престанале да постојат условите што го натерале да ја издаде својата објава, тој ќе ја отповика неговата изјава и одредбите од овој дел ќе престанат да важат.

ПАТУВАЈТЕ НА БАЗИТЕ НА БЕЛИГЕРЕНТ
ДРATАВИ

ДИК. 9. Секогаш кога претседателот ќе издаде проглас под надлежност на делот 1 од овој закон, потоа ќе биде незаконски за секој граѓанин на Соединетите држави да патува со кој било брод на државата или државите наведени во таквата изјава, освен во согласност со такви правила и прописи што ќе ги пропише претседателот:. На

ВОСПИТУВАЕ НА АМЕРИКАНСКИ ТРГОВСКИ БАЗИ
ЗАБРАНЕТО

ДИК. 10. Секогаш кога претседателот ќе издаде проглас под надлежност на делот I, тој потоа ќе биде незаконски, додека не се отповика таквото прогласување, за секој американски брод што се занимава со трговија со која било воинствена држава, или која било држава во која постојат граѓански судири, именувана при такво прогласување, да бидете вооружени или да носите вооружување, оружје, муниција или воени средства, освен мало оружје и муниција за кои претседателот може да смета дека е потребно и
јавно ќе назначи за зачувување на дисциплината на таквите пловни објекти.

ПРОПИСИ

ДИК. 11. Претседателот може, повремено, да објавува такви правила и прописи, кои не се во согласност со законот, како што се неопходни и соодветни за извршување на која било одредба од овој закон; и тој може да оствари каква било моќ или овластување што му е доделено со овој закон преку службеник или службеници, или агенција или агенции, како што тој ќе ги упати. На


Погледнете го видеото: Первинні документи у ФОП - чи треба вести, які є первинні документи